DANSA URBANA

DANSA URBANA KIDS

a partir de 6 anys  

Dilluns 17h a 18h

DANSA URBANA +10

a partir de 10 anys  

Dilluns 18'15h a 19'15h

DANSA URBANA JOVES

a partir de 12 anys

Dimarts de 15'45h a 17h